Skip to main content
Menu Icon

Algemene voorwaarden voor consumenten van Life Fitness​​

 1. Toepassing
  1. Deze algemene voorwaarden (hierna "Voorwaarden") regelen de levering van alle producten en diensten van Life Fitness Europe GmbH (hierna "Verkoper") die door klanten zijn besteld (hierna "Klant") op http://www.lifefitness.be en http://www.lifefitness.nl in het geval dat de Klant een particuliere consument is
  2. De Voorwaarden prevaleren boven alle andere afzonderlijke voorwaarden die door u naar voren zijn gebracht. Eventuele voorwaarden die de Klant indient, voorstelt of bepaalt in welke vorm en op welk tijdstip dan ook, hetzij schriftelijk, per e-mail of mondeling, worden nadrukkelijk afgewezen en uitgesloten
  3. Overeenkomsten die van deze Voorwaarden afwijken of die deze aanvullen, worden niet door de Verkoper geaccepteerd tenzij nadrukkelijk schriftelijk bevestigd.
 2. Offerte en contractafsluitin
  1. Wanneer de Klant een bestelling indient op de website, aanvaardt de Klant de Voorwaarden die gelden op de datum waarop de Klant de bestelling indient. De Klant is elke keer dat hij/zij een bestelling doet, verantwoordelijk voor het herzien van de meest recente Voorwaarden.
  2. Door een bestelling te plaatsen op de website om een product te kopen van de Verkoper, maakt de Klant een bindend aanbod om het desbetreffende product te kopen. De Verkoper is niet verplicht om het product aan de Klant te leveren, totdat de Verkoper de bestelling van de Klant heeft geaccepteerd.
  3. De Klant zal een aanbod doen met behulp van het online bestelformulier dat voorzien wordt op de website van de Verkoper. De Klant moet depersoonlijke gegevens invullen en klikken op de knop "Bestellen" om de geselecteerde producten in het winkelwagentje te plaatsen.
  4. Zonder onnodige vertraging na ontvangst van de bestelling, zal de Verkoper via e-mail een bevestiging van ontvangst naar de Klant sturen. Dit vormt geen aanvaarding van de bestelling. Tenzij het nadrukkelijk wordt verklaard dat de Verkoper de bestelling van de Klant aanvaardt, is een e-mail, brief, fax of ieder ander antwoord op de bestelling van de Klant door de Verkoper, puur ter informatie en vormt het geen aanvaarding van de bestelling van de Klant. In een dergelijk antwoord, geeft de Verkoper de Klant mogelijk een referentienummer voor de bestelling en details over het product dat de Verkoper heeft besteld. De Verkoper mag naar eigen goeddunken om welke reden dan ook weigeren om een bestelling van de Klant te accepteren, inclusief het niet beschikbaar zijn van voorraden.
  5. De bestelling wordt geacht door de Verkoper te zijn geaccepteerd door latere acceptatie van de bestelling via e-mail of door het opsturen van het product. Het verkoopcontract ("Contract") met de Klant zal niet effectief worden, totdat de bevestiging van bestelling door de Verkoper wordt ingediend.
  6. Het Contract tussen Verkoper en Klant is voltooid na zending van bevestiging van de bestelling, via afzonderlijke e-mail door de Verkoper. In deze e-mail of uiterlijk bij de verzending van het product, zal het Contract dat bestaat uit de bestelling, de Voorwaarden en de bevestiging van de bestelling, aan de Klant worden geleverd via e-mail of als print-out.
  7. De Verkoper archiveert dit Contract in overeenstemming met de wet inzake gegevensbescherming.
  8. Raadpleeg ons https://www.lifefitness.nl/nl/algemene-voorwaarden onderdeel is van deze algemene voorwaarden.
  9. Contracttaal is Nederlands en Vlaams
 3. Prijzen en betaling
  1. De prijzen van de Verkoper zijn inclusief de wettelijke btw, maar zijn exclusief verzendkosten.
  2. De verkoper biedt de mogelijkheid om te betalen met een creditcard, pinpas of Paypal of iDeal of overschrijvin.
  3. De kosten voor de levering worden getoond in het bestelformulier en zijn voor rekening van de Klant, tenzij de Klant het Contract niet herroept.
  4. De Klant zal de kosten voor de retourlevering dragen in het geval dat de Klant het Contract herroept.
 4. Levering
  1. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, zal de Verkoper vrij zijn om de juiste wijze van verzending te bepalen en om naar redelijk oordeel van de Verkoper, de transporteur te kiezen.
  2. De Verkoper levert in zijn standaardverpakking. Speciale verpakking die door de Klant wordt aangevraagd, is onderhevig aan bijkomende kosten.
  3. Het bestelde product zal worden verzonden naar het afleveradres, zoals bepaald in het bestelformulier van de Klant.
  4. Het risico van onopzettelijke vernieling, beschadiging of verlies van het geleverde product gaat over op de Klant bij aflevering, behalve wanneer de levering is vertraagd als gevolg van een schending van de verplichtingen van de Klant (met name in gebreke blijven van acceptatie). Het risico zal overgedragen worden op de datum wanneer de levering zou hebben plaatsgevonden, als deze schending niet had plaatsgevonden. Vanaf het moment dat het risico overgaat op de Klant is de Verkoper niet meer aansprakelijk voor verlies of vernietiging van het product. In alle andere gevallen, als de verplichting van de Verkoper beperkt is tot de verzending van het product, dan zal dit risico bij levering van het product door de Verkoper aan de vervoeder, overgedragen worden naar de Klant. Als de Verkoper echter akkoord is gegaan om montage- of installatiewerkzaamheden uit te voeren op het adres van de Klant, dan zal het risico bij voltooiing van deze werkzaamheden en levering aan de Klant, aan de Klant worden overgedragen.
  5. Si Als de vervoerder het product terugstuurt naar de Verkoper omdat aflevering aan het adres van de Klant niet mogelijk was, dan draagt de Klant ​​de kosten voor de mislukte levering. Dit is niet van toepassing in het geval dat de Klant niet aansprakelijk is voor het mislukken van de levering en/of in het geval dat de Klant slechts tijdelijk niet beschikbaar was om de levering te aanvaarden, behalve in het geval dat de Verkoper de timing van de levering binnen een redelijke termijn heeft aangekondigd.
  6. De Verkoper stuurt alleen verzendingen naar het grondgebied van Nederland en België.
 5. Herroepingsinstructie
  1. De Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Contract te herroepen.
  2. De Verkoper informeert de Klant als volgt over de wettelijke herroepingsrechten:
  3. De Klant heeft het recht om dit Contract zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen te herroepen. De herroepingsperiode is 14 dagen vanaf de dag waarop de Klant of een derde persoon namens de Klant, die niet de vervoerder van de producten is, bezit heeft genomen van de producten. Om het recht van herroeping uit te oefenen, moet de Klant ons per koeriersverklaring (bijvoorbeeld brief, fax of e-mail) op de hoogte stellen van het besluit om het Contract te herroepen. De Klant mag het bijgeleverde herroepingsformulier gebruiken, maar dit formulier is niet verplicht.
  4. Er wordt aan de deadline voor herroeping voldaan als de Klant de verklaring met betrekking tot de herroeping vóór het verstrijken van de herroepingsdeadline verzendt.
  5. De gevolgen van de herroeping zijn als volgt: In het geval dat de Klant dit Contract herroept, moet de Verkoper alle betalingen die de Verkoper van de Klant heeft ontvangen, teruggeven aan de Klant. Dit is inclusief de verzendkosten (exclusief de extra kosten die zijn opgetreden door een andere verzendmethode die door u is gekozen die afwijkt van onze aangeboden standaardlevering). Dit moet onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen gebeuren vanaf de dag dat de Verkoper de verklaring van herroeping van dit Contract ontvangt. De Verkoper zal dezelfde betalingsmethode gebruiken die de Klant heeft gekozen voor de oorspronkelijke transactie, behalve wanneer er expliciet een andere overeenkomst is gesloten met de Klant.
  6. De Verkoper mag de terugbetaling weigeren, totdat de Verkoper het product zelf of een verificatie dat de Klant het product retour heeft gestuurd, heeft ontvangen. Afhankelijk van wat op het vroegste moment heeft plaatsgevonden.
  7. De Klant moet het product onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen terugsturen, vanaf de dag dat de Klant de Verkoper heeft geïnformeerd over de herroeping. Het is voldoende om het product terug te sturen vóór het verstrijken van de deadline van 14 dagen.
  8. De Klant is verantwoordelijk voor de directe kosten van het terugsturen van het product.
  9. De Klant hoeft slechts een verlies in waarde van het product te vergoeden in het geval dat waardeverlies werd veroorzaakt door niet-noodzakelijke hantering van het product bij de beoordeling van de productkwaliteit, productfunctie of productkenmerken.
  10. De Klant mag het onderstaande herroepingsformulier gebruiken. Vul het formulier in en stuur deze terug:
   • Aan [vul naam, adres en indien nodig, faxnummer en e-mailadres van Life Fitness in]:
   • Hierbij herroep ik een Contract dat door mij/ons is afgesloten met betrekking tot de aankoop van de volgende producten/de volgende diensten:
   • Besteld op/ontvangen op:
   • Naam van een klant:Adres van de klant:
   • Handtekening van de klant (als ingediend in papiervorm):
   • Datum:​​
 6. Eigendomsvoorbehoud

De Verkoper behoudt juridische eigendom van alle producten die door de Verkoper zijn geleverd, totdat de aankoopprijs (inclusief btw en verzendkosten) voor een dergelijk product, volledig door de Klant is betaald.

 1. Garantie
  1. ​​Volgens de wettelijke bepalingen zal de Verkoper aansprakelijk zijn voor een defect. 
  2. Extra garantie is alleen van toepassing als die garantie schriftelijk is verleend in de bevestiging van de bestelling voor het desbetreffende product.
 2. Aansprakelijkheid
  1. De Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade of vergoedingen van vruchteloze inspanningen – ongeacht hun juridische grondslag – als deze schade of vergoedingen van vruchteloze inspanningen (i) werden veroorzaakt door de Verkoper of door een van de plaatsvervangende agenten van de Verkoper door verwijtbare schending van fundamentele contractuele verplichtingen – fundamentele contractuele verplichtingen waarvan de naleving essentieel is voor de juiste uitvoering van het Contract in kwestie en over de verwezenlijking hiervan, waarop een beroep kan worden gedaan – of (ii) dat het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke schendingen van de fundamentele contractuele verplichtingen van de Verkoper, door de Verkoper zelf of door zijn plaatsvervangende agenten.
  2. In geval van een nalatige inbreuk, zal de Verkoper slechts aansprakelijk zijn met betrekking tot de typische, voorzienbare schaden met uitzondering van claims die voortvloeien uit schade aan leven, lichaam en gezondheid of uit verplichte wetgeving, zoals de wetgeving inzake productaansprakelijkheid.
 3. Geldend recht en locatie
  1. Contracten die tussen de Verkoper en de Klant worden gesloten, worden beheerst door de wetten onder uitsluiting van het VN-verdrag inzake de internationale verkoop van goederen (CISG), zonder afbreuk te doen aan eventuele verplichte bepalingen inzake wetsconflicten.
  2. De Verkoper en de Klant kunnen een proces aanspannen voor een rechtbank met voldoende bevoegdheden onder de geldende wetgeving.

****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?